Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de GZ-psycholoog en de patiënt.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de GZ-psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3
De door de GZ-psycholoog aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald,is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de GZ -psycholoog rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5
Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de gz-psycholoog de patiënt een betalingsherinnering sturen.Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.

Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen,dan is de gz-psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste an de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de gz-psycholoog gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

*Vergoedingen Zorgverzekeraars.
Klik hier voor ons Aanmeld formulier